Kuzey Kıbrıs’ta Uluslararası Ticaret Şirketi

KKTC’de Uluslararası Ticaret Şirketi kurma izni, Ekonomiden sorumlu Bakanlıkça verilir. Bu alanda faaliyet göstermek için; yabancı gerçek kişiler, yabancı tüzel kişiler ve yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşları başvurabilir. 

 • Uluslararası Ticaret Şirketlerinin ödenmiş sermayesi 20,000 €’nun altında olamaz.
 • Uluslararası Ticaret Şirketlerinin başvurularında, 500 € başvuru harcı alınır. Bu harç hiçbir koşulda geriye iade edilmez. Bu miktar Bakanlar Kurulu tarafından %50 oranında artırılabilir veya azaltılabilir.
 • Bakanlık, başvuruları inceler ve en geç 15 gün içerisinde değerlendirir. Uygun gördüklerine izin verir.
 • Gerekli ön izin alınmasını müteakip, aday birimler iki ay içerisinde Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde tescil işlemleri için müracaat edip istenen evrakları tamamlamak zorundadırlar. Aksi takdirde aday birimlerin ön izinleri geçersiz olur.
 • Uluslararası Ticcaret Şirketleri, faaliyet izinlerini almak için tescillerini müteakip Bakanlığa en geç bir ay içerisinde birer adet ana sözleşme, tüzük, açılış bilançosu ve bir set onay belgesi sunarlar. Bu başvuru en geç on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.
 • Uluslararası Ticaret Şirketleri, Bakanlıktan faaliyet izni aldıktan sonra en geç iki ay içerisinde faaliyet yerini belirleyip ana sözleşmede belirtilen hizmetlere başlamak zorundadır. Aksi halde, faaliyet izinleri iptal edilir ve faaliyette bulunamazlar.
 • Uluslararası Ticaret Şirketleri, ana sözleşmelerinde öngörülen her türlü faaliyetlerini tamamen yurt dışına (Off-Shore) yönelik olarak yürütürler ve gelirlerini yurt dışından sağlarlar.
 • Uluslararası Ticaret Şirketleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilinde hiçbir banka, kredi şirketi ve gerçek veya tüzel kişiden finansal kaynak sağlayamazlar.
 • Bu tür şirketler, faaliyetlerini, Gelir Vergisi Yasası, Para ve Kambiyo Yasası, Kurumlar Vergisi Yasası kurallarına bağlı olmaksızın yürütürler.
 • İlk kurulduğu yıl şirketin tescilinden sonra, bakanlığa faaliyet için başvuracak şirketler, pro-rata usulü 5000 Euro üzerinden Faaliyet İzini Harcı’nı Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine yatırırlar.
 • Uluslararası Ticaret Şirketleri, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası kurallarına göre saptanacak matrah üzerinden, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Yasasında belirtilen vergi oranlarına bakılmaksızın %1 oranında vergiye tabi tutulur. Bu vergi her hesap dönemini izleyen en geç 5 ay içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenir.
 • Uluslararası Ticaret Şirketleri, faaliyetlerini ve muhasebe kayıtlarını, KKTC’de tedavülde bulunan Türk Lirası ve/veya Merkez Bankası tarafından alım ve satım kurları belirlenen konvertibl para birimleri ile sürdürmek zorundadır.
 • Uluslararası Ticaret Şirketleri, yurt dışından sağladıkları ve transfer ettikleri para ve karlarını yurtdışına transfer edebilirler.