Kuzey Kıbrıs’ta Vergi Oranları

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi

Tüm sermaye şirketleri ve Kurumlar Vergisi Yasası’nda belirtilen diğer kurumların kazançları, Kurumlar Vergisine bağlıdır. 

Yasal merkez veya iş merkezleri KKTC sınırları içinde bulunan kurumlar, gerek KKTC sınırları içinde gerekse yabancı memleketlerde elde ettikleri kurum kazançları üzerinden %10 oranında Kurumlar Vergisine tabidir.

Yasal merkez ve iş merkezlerinden her ikisi de KKTC sınırları içinde bulunmayan yabancı kurumlar, yalnız KKTC’nden elde ettikleri kurum kazançları üzerinden %10 oranında vergilendirilirler.

Vergiye tabi safi kazanç, yatırım indirimleri ve amortisman giderleri indirimleri yapıldıktan sonra saptanmaktadır.

Çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla, yabancı ülkelerde elde edilerek, KKTC’nde genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan, mahallinde ödenen benzeri vergiler tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir.

Kurumlar Vergisi, biri Mayıs diğeri Ekim ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Kurumlar Vergisi Yasası’nda belirtilen kurumlar ödemeleri gereken Kurumlar Vergisi çıkarıldıktan sonra dağıtılmayan kurum kazancı üzerinden %15 oranında Gelir Vergisine tabi tutulur.

Kurumlar Vergisi Yasası kapsamında eğitim veya sağlık hizmetlerine yönelik olarak yükseköğrenim kurumu, öğrenci yurdu, huzurevi veya sağlık tesisi işletmek amacıyla yatırım yapan KKTC’nde tescilli, ayrı tüzel kişiliğe sahip işletmelerde ve Bakanlar Kurulu’nun saptadığı kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren ve yasal merkez ve iş merkezleri bu yörede bulunan KKTC’nde tescilli ayrı tüzel kişiliğe sahip imalatçı kurumlar da, dağıtılmayan kurum kazancı kapsamında yapılan gelir vergisi kesintilerinde, yürürlükteki gelir vergisi kesinti oranı yerine, yürürlükteki kesinti oranından fazla olmamak kaydıyla, dağıtılmayan kurum kazancının ödenmiş sermaye miktarına oranı esas alınır.

Ulaştırma ve taşımacılık işleri nedeniyle yabancılara, kurumlar dahil, sağladıkları ve Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Yasası kurallarına göre saptanan kazançları üzerinden vergi kesintisi yapılmaz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşmiş gerçek kişilerin, bir takvim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ve dışında her türlü kaynaktan elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarı Gelir Vergisine bağlıdır.

Çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden ödenen gelir vergileri Gelir Vergisi Yasası’nda belirtildiği şekilde indirilir.

Gelir Vergisi Yasası kapsamında gelir vergisi tarhiyatında, gelir vergisi yükümlülerine tanınan başlıca indirim ve muafiyetler aşağıda belirtilmiştir.

  • Sosyal Güvenlik Giderleri
  • Kişisel İndirim
  • Özel İndirim
  • Eş İndirimi
  • Çocuk İndirimi
  • 3’üncü çocuk ve üstü indirimi
  • Sakatlık ve Yaşlılık İndirimi

Gerçek kişiler Artan Oranlı Vergi Sistemi altında gelir vergisine tabi tutulurlar. Gelir Vergisi oranları %10 oranından başlayarak %37’ye kadar kademeli olarak artmaktadır.

Katma Değer Vergisi

Katma Değer Vergisi (KDV), 1996 yılında bir tüketim vergisi olarak yürürlüğe girmiştir. KDV Oranları Tüzüğü uyarınca 5 tane KDV oranı uygulanmaktadır. Uygulanan KDV oranları %0, %5, %10, %16 ve %20’dir.